Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija


ĮTEIKTA XII-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 245 - ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU ARCHEOLOGEI, HABIL. DR. RIMUTEI RIMANTIENEI


ĮTEIKTA XI-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 244 - ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU ISTORIKEI PROF. DR. RUTH`AI LEISEROWITZ


ĮTEIKTA X-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 243 - ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU SKULPTURIUI IR PEDAGOGUI ALBERTUI DANILEVIČIUI


ĮTEIKTA IX-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 242 - ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU DOC. HABIL. DR. INGEI LUKŠATEI


ĮTEIKTA VIII-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 241 - ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU DOC. ROMANUI BORISOVUI


ĮTEIKTA VII-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 240 - TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU FOLKLORO ANSAMBLIUI "GIEDRUŽĖ"


ĮTEIKTA VI-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 239 - TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU PROF. ARŪNUI SAKALAUSKUI


ĮTEIKTA V-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA RĖZOS 238 - TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU DR. LIUCIJAI CITAVIČIŪTEI


ĮTEIKTA IV-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA IR RĖZOS 237 - TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU DR. ARVYDUI JUOZAIČIUI


ĮTEIKTA III-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA IR RĖZOS 236 - TŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO METU VITALIJAI TERESAI JONUŠIENEI


ĮTEIKTA II-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA MARTINO LIUDVIKO RĖZOS 235 – TŲJŲ GIMIMO METINIŲ IŠVAKARĖSE DOC. DR. NIJOLEI STRAKAUSKAITEI


ĮTEIKTA I-OJI MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS IR MENO PREMIJA NERINGOS TAUTODAILININKUI EDUARDUI ANTANUI JONUŠUI

PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T1-239
(Neringos savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T1-89 redakcija)
(Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T1-118 redakcija)

MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS VARDO KULTŪROS IR MENO PREMIJOS
SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijos skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) numato pretendentų Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai (toliau – Premija) gauti siūlymo ir premijos skyrimo tvarką.
2. Premija skiriama už Kuršių nerijai ir/ar Mažosios Lietuvos (Prūsų Lietuvos) kultūros tradicijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą šiose srityse:
2.1. mokslinė tiriamoji veikla;
2.2. edukacinė veikla;
2.3. etninės kultūros ir kultūros paveldo puoselėjimas;
2.4. garso, vaizdo įrašų bei kitų leidinių, užtikrinančių materialaus ir nematerialaus paveldo išsaugojimą, leidyba;
2.5. klasikinių bei šiuolaikinių menų sklaida;
2.6. literatūra;
2.7. liaudies menas;
2.8. iniciatyvos, populiarinančios Kuršių neriją ir prisidedančios prie turizmo plėtros regione.
3. Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premijai gauti gali būti pristatomi Neringos savivaldybėje, Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys, meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos.
4. Kartu su premija įteikiamas premijos laureato diplomas, kurį pasirašo savivaldybės meras.
II. PRETENDENTŲ SIŪLYMAS
5. Pretendentus premijai gauti gali siūlyti savivaldybės administracija, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigos, aukštosios mokyklos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kitos visuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos iki kiekvienų metų spalio 15 d.
6. Informaciją apie pretendentų dokumentų priėmimą Neringos savivaldybės administracija kasmet skelbia žiniasklaidos priemonėse ir savivaldybės interneto svetainėje. Kartu su pretendento siūlymu turi būti pateikti ir šie dokumentai:
6.1. pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas;
6.2. rekomendacija (kultūros ir švietimo įstaigų, aukštųjų mokyklų, asociacijų, visuomeninių organizacijų ir pan.);
6.3. kita premijai gauti reikšminga medžiaga.

III. PREMIJOS SKYRIMAS
7. Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją skiria Neringos savivaldybės taryba, pritarus Liudviko Rėzos kultūros centro tarybai (kuratoriumui) ir savivaldybės tarybos komitetui, atsakingam už kultūros sritį. Premija mokama iš savivaldybės biudžeto lėšų, jos dydis – 2,0 tūkst. Eur.
8. Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premija tam pačiam asmeniui gali būti suteikiama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo premijos gavimo.
9. Premija skiriama kasmet sausio mėnesį.
10. Premija teikiama kartu su laureato diplomu viešose iškilmėse, minint Martyno Liudviko Rėzos gimimo metines.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyrius, teikdamas ataskaitas Neringos savivaldybės administracijos direktoriui.
_____________________